header


Новини

<< <  Page 3 of 30  > >>

15-04-2020

  Достъпът на външни лица до сградата на Административен съд - Добрич е регламентиран със заповед на председателя, публикувана в интернет сайта на съда.

  В съдебните зали ще могат да присъстват само лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела и техните процесуални представители. Влизането в сградата ще се осъществява след дезинфекция и измерване на телесната температура с отчетени показания под 37.4 градуса, както и с предпазни маски и ръкавици.

   Лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела и/или техните процесуални представители, следва да се явяват в съда половин час преди обявения час на заседанието.  График на делата, насрочени за разглеждане в открито заседание, се публикува най-късно до четвъртък на седмицата, предхождаща датата на заседанието, на интернет страницата на съда, като сутринта в съответния ден на входа на Административен съд – Добрич ще се поставя списък с номерата на делата, които ще се разглеждат от съда през същия ден, като се посочва и часът на заседанието.

  В съдебната зала съдът и страните ще са разделени от прозрачен параван. След приключване на заседанието на съответния съдебен състав задължително ще се извършва дезинфекция на съдебната зала.

  Извършването на административни услуги или справки в Служба „Съдебно деловодство“ по делата, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание в периода на извънредното положение, се извършва след предварително искане, отправено на телефонен номер 058/622611, факс 058623023, електронен адрес: admcourtdobrich@abv.bg или на адреса на съда чрез пощенска или куриерска услуга. В искането заявителите задължително посочват телефон и/или електронен адрес за контакт, на които административният секретар съгласува времето за извършване на справката или административната услуга и потвърждава включването на лицата в график за допускане до съда, с посочен ден и час.

  От 13 април е възобновено образуването и администрирането на делата. Уведомяването за разпорежданията за отсрочени/ новонасрочени заседания ще се извършва по телефон/ електронна поща, а при липса на такива - по пощата с обратна разписка.  

  От 13 април се обявяват и публикуват на интернет страницата на съда изготвените и подписани вече съдебни актове. Съобщения до страните за подлежащите на обжалване актове, за времето на извънредното положение, ще се изпращат само по делата, попадащи в Приложението към чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Останалите актове ще бъдат съобщавани след края на извънредното положение.


15-04-2020

З   А  П   О  В   Е   Д

№ РД – 12 - 69

гр. Добрич 13.04.2020г.

 На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с изпълнението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн. ДВ. бр.28 от 24 март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 09 април 2020г.) и мерките за превенция и ограничаване на разпространението на covid-19, приети с решения на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протоколи № 9 от 15.03.2020 год., № 10 от 16.03.2020 г., № 11 от 31.03.2020 г. и № 12 от 07.04.2020 г.,


10-04-2020

  На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. /ДВ, бр.28 от 2020 г./


03-04-2020
З А П О В Е Д
№ РД – 12 - 61
гр. Добрич  31.03.2020 г.
 
  На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт и решение протокол № 11, т. 1 от заседание на Съдийската колегия  на ВСС, проведено на 31.03.2020 г.

03-04-2020
З А П О В Е Д
№ РД – 12 - 60
гр. Добрич   27.03.2020 г.

  На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт и решение от извънредното заседание на Съдийската колегия  на ВСС, проведено на 26.03.2020 г., съответно допълнение на т. 19 по протокол № 9 от 15.03.2020 г. и протокол № 10 от 16.03.2020 г. по повод влизането в сила на Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, приет с решение на НС, обн. ДВ. бр.28 от 24 март 2020г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение