header


Новини

Page 1 of 27  > >>

11-02-2020

на Административен съд Добрич за 2019 г.

  На 21.02.2020 г., от 14:00 ч., в зала № 3 на Административен съд – Добрич, на адрес: Добрич, бул. “Трети март” № 5 ще се проведе Годишно – отчетно събрание на съдиите и служителите от АдмС - Добрич за приемане на Отчетния доклад за дейността на съда през 2019 г.


23-01-2020
е темата на поредната лекция
по Образователната програма на ВСС и МОН

16-01-2020
На 19.02.2020 г. от 14:00 часа е насрочено открито съдебно заседание по адм. дело №21/2020 г. Същото е образувано по искова молба от адв. Х.Х. от гр. Добрич, подадена в негово лично качество срещу Национална агенция по приходите гр. София, с което е предявен иск с правно основание чл.39, ал.2 от Закона за защита на личните данни, за сумата от 1000 лева, представляваща обезщетение за претъпени от ищеца  вреди, поради изтекли и разкрити лични данни от НАП.

15-01-2020

  За 26.02.2020 г. от 10:30 часа е насрочено открито заседание по образуваното в Административен съд - Добрич  адм. дело № 754/2019 г. по искова молба на В. Кр. К. от гр. Добрич, с която срещу Национална агенция по приходите е предявен иск по реда на чл. 203 и сл. от АПК, във връзка с чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ и чл. 39, ал. 2 от ЗЗЛД, за заплащане на сумата от 1000 лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на нейни служители, състоящо се в неполагане на достатъчно грижа и неприлагане на ефективни мерки за защитата на сигурността на данните и нарушения на чл. 24 и 32 GDPR и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД, в резултат на което са разкрити лични данни на ищеца.


14-01-2020

  За 03.02.2020 год. от 10.45 часа е насрочено открито заседание по образуваното по жалба от К.П., от гр. Добрич, чрез законния ѝ представител, адм. дело №720/2019г., срещу Заповед № РД – Е113 – 02 – 27/ 19.11.2019 г. на Управителя на НЗОК, с която е прието, че заявената диетична храна за специални медицински цели Cornida OAc C по Заявление № Е113 – 02 – 58/ 13.11.19 г., подадено от К.П., със съгласието на майка ѝ, е извън обхвата на чл. 4 от Наредба №2/27.03.2019г. и не попада в предмета на Наредбата за заплащане на медицински и други услуги за лица над 18 години.