header


Новини

22-11-2016

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ

 На 21.11.2016 г. в Административен съд – Добрич се проведе „Ден на отворените врати” с цел повишаване правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система. През целия ден беше осигурен свободен достъп до канцелариите на съда.

 Организирано съдът беше посетен от над 40 ученици от ХІ клас на СУ “Кл. Охридски”, СУ “Любен Каравелов”, ПМГ “Иван Вазов”, ЕГ “Гео Милев” и ФСГ “Васил Левски”.

 В обявения начален час учениците от СУ “Кл. Охридски” и СУ “Любен Каравелов” бяха съпроводени от съдебния администратор до съдебното деловодство, където се запознаха с възможностите за предоставяне на съдебно – административни услуги и информация. Административният секретар – Димитринка Згурова представи на учениците как на практика се образува едно дело, видовете дела и обхвата на съдебния район на Административен съд – Добрич.

 В съдебната зала Веселина Сандева – съдебен секретар разясни на присъстващите местоположението на съдийския състав и на страните в процеса при провеждане на съдебно заседание.

 Теодора Милева – съдия в Административен съд – Добрич запозна учениците със структурата на съдебната система, спецификата на работата на магистратите, с функциите на Административен съд – Добрич, правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала.

 Ученици от ПМГ “Иван Вазов” и СУ “Любен Каравелов” в 10.30 ч. присъстваха на съдебен процес по административно дело с председател Красимира Иванова. Делото бе с предмет обжалване решение на директора на ТП на НОИ – Добрич, с което се отказва отпускане на пенсия на жалбоподателя.     

 В 11.30 ч. в зала № 3 Председателят на съда - Красимира Иванова награди с книга и грамота класираните на първо, второ и трето място ученици от обявения конкурс за написване на есе на тема по избор: “С лице към съда” и “Очакванията ми към съдиите за почтеност и благоприличие”. На всички участници в конкурса  бяха връчени грамоти и Конституция на Република България.

            В 14.00 часа в Зала № 1 се проведе пресконференция за стартиране на Образователната програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” за учебната 2016 г. – 2017 г. Висшият съдебен съвет, съвместно с Министерството на образованието и науката, за трета поредна учебна година провеждат образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Върховният административен съд и всички административни съдилища на територията на Република България са партньори по тази Образователна програма. На пресконференцията присъстваха ученици и учители от ПМГ “Иван Вазов”, ЕГ “Гео Милев”, ФСГ “Васил Левски” и СУ “Климент Охридски”, представител на Инспектората по образование гр. Добрич и медии. Представени бяха темите на лекциите, включени в образователната програма и лекторите, както и целите на програмата, средствата за постигането им и начините на отразяване.

 Раздадени бяха брошури и листовки с темите на лекциите по образователната програма.

 В 14.15 часа от Административния ръководител на съда Красимира Иванова беше поставено началото на обучението с изнасяне на  лекция на тема “Професия "съдия" и запознаване със статута на магистратите. Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател”. (Как се става съдия – изисквания според Закона за съдебната власт. “Човекът под тогата” – качества, които трябва да притежава съдията. Статут на административните съдии в Република България). Учениците взеха участие в разглеждането на въпросите, като бяха провокирани да посочат сами какви качества следва да притежава съдията. Така обрисуваха образа на “човека под тогата”, какъвто следва да бъде според тях. Занятието приключи с разговор за специалността “право” и възможностите за нейното упражняване в България. Участниците проявиха интерес към темата и продължиха с въпросите си и след приключване на дискусията, като останаха с очакването за следващите теми.