header


Новини

11-07-2017

Административен съд – Добрич с нов заместник-председател

     С решение на ВСС по т. 3 от Протокол № 28 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 04.07.2017 г., в Административен съд - Добрич е назначен нов заместник-председател по предложение на Председателя на съда – съдия Красимира Иванова.
     За поста бе предложена и избрана Теодора Милева – съдия в Административен съд - Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
     Предложението бе направено във връзка с пенсионирането на предходния заместник – председател – съдия Дарина Витанова, която поради навършване на 65 – годишна възраст, считано от 20.06.2017 г. на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт бе освободена от длъжност.
     Предложението на председателя бе обсъдено на Общо събрание на съдиите в АдмС – Добрич и бе единодушно подкрепено от всички съдии.
     Съдия Теодора Милева е родена на 20.06.1967 г. Завършила е  юридическото си образование в Технически университет гр. Варна през 1999г.
     От 2000 г. е адвокат в Адвокатска колегия Добрич и от 2007г. е съдия в Административен съд-Добрич. Омъжена, с две деца.
     Съдия Теодора Милева е член на Комисията по професионална етика в Административен съд-Добрич за периода 2012-2015г. и председател на комисията за периода 2015 – 2016 г.
     През учебната 2016 – 2017 г. съдия Милева бе лектор по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.