Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

475

Добрич, 21.11.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА


          Административен съд - Добрич, в открито съдебно заседание, на двадесети ноември две хиляди и деветнадесета година,
I състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

при секретаря Веселина Сандева и прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА изслуша докладваното от председателя административно дело № 688/ 2019 год.

Производството по делото е по чл. 459 от Изборния кодекс /ИК/.

Образувано е по жалба от Местна коалиция ПП „Никола Петков“ /Земеделски народен съюз/, представлявана от Н.И.К. и М.И.В., гр. Генерал Тошево, срещу Решение № 189-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Генерал Тошево относно обявяване резултатите от гласуването за общински съветници на местни избори, проведени на 27.10.2019 г. в Община Генерал Тошево.

С жалбата се прави оплакване, че Решението е незаконосъобразно, тъй като с него са разпределени само три мандата на общински съветници от МК „Никола Петков“ /Земеделски народен съюз/, вместо полагащите се четири. Твърди се, че до този резултат се е стигнало заради грешки в отчитането на действителните бюлетини за недействителни такива в официалните протоколи на СИК. Според жалбоподателя нарушенията са довели до неправилно определяне на общинската избирателна квота, а оттам до неправилно разпределение на мандати. Така се твърди, че при преброяването и отчитането валидността на вота при отбелязване на знака „Х“ или „V“ бюлетината е приета за недействителна от СИК, когато този знак е излязъл малко извън квадратчето или е удебелен, или е леко допълнен от друга черта. На следващо място се сочи, че е налице неправилно отчитане на преференциалния вот, като при отбелязване на повече от една преференция бюлетините са приемани за недействителни, вместо да се отчетат за съответната партия, но без преференции, което е в противоречие с разпоредбите на ИК и т. 2 от Раздел V от Методическите указания на ЦИК, приети с Решение № 1281 – МИ от 3.10.2019 г. Жалбоподателят изразява съмнение за подобни нарушения в конкретни 15 СИК. Допълва, че са налице голям брой поправки на протоколите с изборните резултати на СИК, неизвършени по реда на чл. 441, ал. 2 от ИК. В този смисъл посочва СИК с №№ 081200043, 081200013, 081200023, 081200047. Твърди, че при сравняване на копията от протоколите на тези СИК с протоколите, предоставени от застъпниците, се установяват поправки, които не фигурират в техните екземпляри. Посочва в тази връзка СИК с №№ 081200007, 081200013, 081200028, 081200036, 081200043, 081200047. Като нарушение приема, че въпреки че има поправки вътре в протоколите, в графата „брой поправки, извършени преди обявяване на протокола…“ е отбелязана цифрата „0“. В този смисъл извежда довод, че са извършени поправки след подписването на протокола. Изтъква, че е нарушено изискването на чл. 432, ал. 6 от ИК за съставяне на чернови, поради което се е стигнало до толкова много поправки в протоколите. При твърдените нарушения, счита, че доказателствената сила на коментираните в жалбата протоколи, вкл. и в частта им относно общ брой избиратели според избирателния списък – част І, брой действителни гласове и брой намерени недействителни бюлетини, е компрометирана.

По доказателствата иска да се извърши преброяване и проверка на отчетените за недействителни бюлетини в СИК с №№ 081200002, СИК № 081200003, СИК № 081200006, СИК № 081200007, СИК № 081200008, СИК № 081200009, СИК № 081200013, СИК № 081200020, СИК № 081200023, СИК № 081200028, СИК № 081200034, СИК № 081200035, СИК № 081200043, СИК № 081200044, СИК № 081200047, да бъдат предоставени черновите на протоколите на тези секции, без секция 44. В случай, че се установят действителни бюлетини, отчетени за недействителни, иска допускането на съдебно – изчислителна експертиза, която да определи броя на мандатите по партии, като съобрази и наличието или промяната в броя на преференциите за съответния кандидат на жалбоподателя.

В съдебно заседание, жалбоподателят се представлява от адв. ****и адв. К., които поддържат жалбата и направените в нея доказателствени искания. След преглед на протоколите, ведно със съдебния състав и заинтересованите страни, поддържат искането за проверка  само на недействителните бюлетини в СИК № 13 и № 36. След проверката на тези две секции не поддържат искането за съдебно – изчислителна експертиза.

Заинтересованите страни:

 ПП „Воля“, КП „БСП за България“, Местна коалиция „ГЕРБ (СДС)“, уведомени за съдебното заседание, не изпращат представител, не изразяват становище по жалбата.

Заинтересованите страни – кандидати за общински съветници: И.Г.П., В.Н.Н., Г.К.Ф., Г.Н.Т., К.Г.Д., К.К.К., К.М.Д., М.Т.К., М.Г.М., Б.Р.Б., Я.Б.Г., К.И.К., В.Ц.В., П.И.П., Р.И.С., уведомени за съдебно заседание, не се явяват, не се представляват, не изразяват становище по жалбата. Явяват се Р.Д.В. и Н.И.К., които поддържат жалбата.

Ответникът - ОИК – Генерал Тошево, чрез секретаря ****, оспорва жалбата и настоява да бъде потвърдено Решение № 189 - МИ/ 28.10.2019 за избор на общински съветници за Общински съвет Генерал Тошево, обявено на 28.10.2019 г. в 10.11 часа. След приключване на съдебния процес в пледоарията по същество председателят на ОИК заявява, че законосъобразността на решението е била установена и че не са налице предпоставки за неговата отмяна, поради което жалбата следва да бъде оставена без уважение.

Представителят на Окръжна прокуратура - Добрич, участващ в процеса като контролираща страна, дава становище, че от външна страна решението не страда от пороци, но с оглед направените оплаквания следва да бъдат проверени отчетените само за недействителни бюлетини. В хода по същество на спора изразява мнение, че по категоричен начин е установено в процеса, че при издаване на оспореното решение не са допуснати нарушения. 

Съдът, като взе предвид, че Решението, което се оспорва, е обявено на 28.10.2019 год., а жалбата е  подадена на 04.11.2019 г., видно от датата и вх. номер, поставени от административния орган, т. е. в преклузивния срок по чл. 459, ал. 1 от ИК, от Местна коалиция, регистрирана за участие в местните избори за общински съветници в Община Генерал Тошево, чрез нейните пълномощници, намира същата за процесуално допустима, а по същество – неоснователна, по следните съображения:

Решението на Общинската избирателна комисия – Генерал Тошево, област Добрич за избор на общински съветници от 28.10.2019 год., видно от Решение на ЦИК № 799 – МИ от 27.08.2019 год. ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Генерал Тошево, област Добрич, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (л. 134), е издадено от компетентен орган, съгласно  правомощията му, регламентирани в чл. 453 и 454 от ИК, като в тази насока липсват и възражения от жалбоподателя.

За да провери конкретните оплаквания на жалбоподателя, съдът събра като писмени доказателства по делото протоколите на СИК, общо 16 на брой (в съдебно заседание беше направено допълнително искане за събиране и на протокола за СИК № 36, на който имаше позоваване, вкл. и за проверка на бюлетините на тази секция), решенията за регистрация на партиите и коалициите за участие в местните избори, пълномощни спрямо представляващите ги лица, оспореното Решение, Решение на ЦИК за изменение в състава на ОИК след провеждане на изборите, чувалите с бюлетини на конкретно изброените по – горе СИК – 16 на брой, чернови на протоколите за поисканите от жалбоподателя секции.

След преглед на събраните като доказателства протоколи от СИК с №№ 081200002, СИК № 081200003, СИК № 081200006, СИК № 081200007, СИК № 081200008, СИК № 081200009, СИК № 081200013, СИК № 081200020, СИК № 081200023, СИК № 081200028, СИК № 081200034, СИК № 081200035, СИК № 081200036, СИК № 081200043, СИК № 081200044, СИК № 081200047, в присъствие на страните и под прекия им поглед, жалбоподателят заяви оспорване само на протоколите за секция № 13 и секция № 36, като поиска проверка, както беше заявено и в жалбата, на отразените за недействителни бюлетини.

Жалбоподателят оспори секционните протоколи, но липсва оспорване на протокола на ОИК за обявяване на резултатите от избора за общински съветници.

От събраните по делото писмени доказателства се установи следното:

Отразеното в Протоколите на СИК съответства напълно на Разписката по чл. 445, ал. 6 от ИК и на отразеното в Протокола на ОИК. Всички протоколи са подписани от участващите членове без забележки и особени мнения. Към част от извършените поправки са налице подписи от брой членове съгласно разпоредбата на чл. 445, ал. 5 от ИК или чл. 441, ал. 2 от ИК. Протоколите на СИК са приети като доказателство. Възражението на жалбоподателя е, че въпреки наличието на поправки в секционните протоколи на по – голямата част от проверените секции в графата: "Брой поправки, извършени преди обявяването на протокола и заверени на съответните места с означението "поправка" и с подписите на всички членове на СИК“, е отразено цифром и словом - 0 (нула). Според настоящия състав на съда този факт не означава, че има извършени нарушения. Съобразно разпоредбата на чл. 445, ал. 1 от ИК Общинската избирателна комисия приема и проверява протоколите за всеки вид избор на секционните избирателни комисии. В текста на чл. 445, ал. 5 от ИК е разписана възможността и задължението, когато общинската избирателна комисия установи очевидни фактически грешки в протоколите, те да се отбелязват в тях и да се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 444, ал. 1 от ОИК. В случая са налице точно такива поправки. Освен това голяма част от поправките реално не са същински такива, доколкото касаят отразяването на липса на гласове с чертичка (тире) вместо с цифра „0“. Вярно е, че има поправки и без подписи срещу тях, но те не касаят жалбоподателя и при съпоставяне на числовите данни се установява, че отговарят на записания резултат в Протоколите и Разписките към тях. Така в:

Протокол на СИК № 2: на стр. 5 по погрешка е вписано числото на действителните бюлетини в графата за независими кандидати, но тъй като независими кандидати не са участвали и затова е задраскано и съответно са се подписали членовете. За „Демократична България“ има поправка, задраскана е 1 и е преминала в преференциален глас с № 101. По същия начин е следващата поправка. Други поправки на протокола на СИК № 2 няма.

Протокол на СИК № 3: няма поправки, касаещи жалбоподателя.

Протокол на СИК № 6: има поправка по отношение на неизползваните бюлетини с три подписа на членовете на комисията, които са 384, но не е отразено словом. 384 са отразени и в приемо-предавателната разписка. След това няма поправка. За жалбоподателя няма никакви поправки.

Протокол на СИК № 7: има поправка в Местната коалиция, жалбоподател по делото, като брой гласове „без преференции“ са увеличени на 15. Има поправка за „ДПС“ и „Воля“ по отношение преференциите, като поправките отговарят на приемо-предавателната разписка.

Протокол на СИК № 8: няма поправки за жалбоподателя, включително и за другите партии няма.

Протокол на СИК № 9: няма поправки за жалбоподателя, цифром и словом всичко отговаря.

Протокол на СИК № 13 с. Василево: има поправки. На стр. 2 по отношение бюлетини извън избирателната кутия, буква а) – брой на неизползваните бюлетини е променяно числото 221 на 121, което отговаря на разписката. Има три подписа на комисията. На л. 3 по отношение брой намерени в избирателната кутия действителни и недействителни гласове има поправки, оформени с три подписа. На стр. 4 при разпределение на мандатите има поправки, но за жалбоподателя няма такива. Има поправки и в броя на недействителните бюлетини, които не са разпределени по кандидатски листи., също оформени с три подписа. На стр. 7, лист 2 – разпределение на предпочитанията вътре в партиите и коалициите, има поправки в частта на жалбоподателя, оформени с три подписа.(л. 187 – 191)

Протокол на СИК № 20: няма поправки по отношение на жалбоподателя. Има поправки по отношение на „Воля“, ПП „Атака“ в отразяване на преференциите.

Протокол на СИК № 23: има поправки в броя на недействителните бюлетини, един път е записано, после е задраскано. Има неяснота по отношение на „Воля“. Има промяна - общ брой намерени в избирателната кутия действителни гласове – 227 са написани, след това са станали 228, но това не е удостоверено с подпис на членовете на комисията. Някои от поправките са удостоверени с подписи на комисията, други не, но това се отнася до отразяването на липсите с чертичка (тире), вместо с 0.

Протокол на СИК № 28: На стр. 4 за жалбоподателя са отразени 19 действителни гласове и един недействителен.(л. 212) На стр. 7, лист 2 при отбелязване на преференциите, в графата на жалбоподателя е записана 1 за № 117, след което е поставено тире, което явно е фактическа грешка, предвид че отразените гласове отговарят на тези от стр. 4 и разписката.

Протокол на СИК № 34: Поправката касае броя на неизползваните бюлетини и броя на унищожените от СИК бюлетини по други поводи. Поправки вътре в партиите по отношение на преференциите има за „ВМРО“, „ВОЛЯ“ и жалбоподателя, като съответно са удостоверени с подписите на членовете на комисията. Още една поправка по отношение брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола, заверени на съответните места с означението поправка, с подписите на всички членове, като думата една е поправена на две и цифрата 1 е поправена 2, без подписи на членовете на комисията.

Протокол на СИК № 35: Има поправки вътре в партиите за МК „ГЕРБ /СДС/“, за жалбоподателя, за „БСП“, „ДПС“, „ВОЛЯ“, „ВМРО“ и „АТАКА“. Някъде подписите, удостоверяващи поправката, са поставени така, че не може да се разбере колко са подписите. Има подписи, но не се вижда поправката.

Протокол на СИК № 43: има поправка в частта на брой на неизползваните бюлетини от 212 на 211. Поправки в частта на намерени в избирателна кутия недействителни гласове, действителни гласове. Поправки по отношение действителните гласове за „ДПС“, поправка за недействителните гласове за „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“. По отношение на МК, жалбоподател, няма поправка. Има поправка по отношение намерените недействителни бюлетини, които не са разпределени по кандидатски листи от 22 на 20, удостоверено е с подписите на членовете на комисията. На 9 страница липсва, както цифром, така и словом отразяване на извършените поправки.

Протокол на СИК № 44: има поправка по отношение броя на избирателите според избирателния списък, удостоверени с подписите на членовете на комисията. На лист 2 няма поправки по отношение разпределянето броя гласове вътре в партии и общия брой съответно. На лист 9 е отбелязано 0 поправки.

Протокол на СИК № 47: има поправки в общия брой на намерените в избирателна кутия действителни гласове и съответно недействителни гласове. Разпределението на гласовете няма поправка. Брой на недействителните бюлетини има поправка, за което има и подписи. На лист 2 при преброяването на предпочитанията има поправки в частта на „ВОЛЯ“, „ДПС“, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, но няма поправки в частта на жалбоподателя.

Протокол на СИК № 36: има брой на избирателите 186, намерени в избирателната кутия недействителни гласове – 16. За МК „Никола Петков“ има  28 действителни гласове и един недействителен. На лист 2, където са посочени в т. 4 бюлетини, извън избирателната кутия, поправки, с оглед обстоятелството, че е сложена чертичка вместо 0, след това са променени на 0 – цифром и словом, като са удостоверени с подписите  на членовете на СИК, в буква  „в“ и буква „г“ е същото. На лист 3, буква „д“, е по същия начин, вместо 0 е сложена чертичка, след това е поправено на 0 - цифром и словом, и удостоверено с подписите на членовете на комисията. В Протокола е записано - намерени  в избирателна кутия  16 недействителни,  колкото са отбелязани в разписката. Лист 4, т. 8 - разпределения на гласовете по кандидатски листи, поправките на партии и коалиции са в частта на брой недействителни гласове, по отношение ПП „Атака“, Национален фронт „Спасение“, „ВОЛЯ“, „ВМРО“, „ДПС“, Демократична България Обединение и Местна коалиция ГЕРБ/СДС/. Поправките касаят отразяването на 0 гласове с чертичка, след което е записано цифром и словом – 0. Местна коалиция – жалбоподател ПП „Н.Петков“ няма поправка в частта на недействителните гласове и няма поправка в частта на действителните гласове. Има отразени в недействителните гласове – 1 за БСП и 1 за МК „Н.ПЕТКОВ“  и 14 в графа на лист 5 - …за нито една партия и т.н. Поправка се установява по отношение на отразяването на 0 гласове - на стр. 6, на стр. 7, където са отразени преференциите, поправки има. В графата на МК „Н.ПЕТКОВ“ са отразени една преференция за № 101, 3 за № 112 и  2 за № 113. Има поправки в графата на жалбоподателя, като в частта на бюлетини без преференции са отбелязани 22, които се вижда, че са били сложени на преференция за номер № 115. Удебелено е числото 1 към преференцията на № 101 и числото 22 е удебелено и сложена чертичка на № 115, които 22 са отишли на „без преференции“. По изявление на жалбоподателя такъв номер в МК няма, но явно по погрешка е отразен там резултатът, което впоследствие е коригирано.

С оглед прегледа на протоколите на СИК жалбоподателят прие за достоверно отразяването в тях, в резултат на което оспори само протоколите на СИК № 13 и № 36 и поиска проверка на недействителните бюлетини. Съдът допусна оспорване с оглед неяснота на част от поправките, макар и протоколите да са подписани без особено мнение и без възражения на застъпниците.

Проверката и на двете секции по отношение искането на жалбоподателя – проверка на недействителните бюлетини показа, че броят на бюлетините отговаря на отразеното в протоколите, а бюлетините правилно са отчетени за недействителни. С оглед този резултат жалбоподателят заяви, че няма други искания. Заинтересованите страни подкрепиха неговото становище.

При така установените липси на неправилно отчетени действителни за недействителни бюлетини, съответствие между отразеното в протоколите и приемо - предавателните разписки се налага изводът, че макар и членовете на комисиите да са допускали грешки в изписването, то тези грешки са фактически, установени са били своевременно, коригирани са и резултатите отговарят на подадения вот, поради което безспорно секционните избирателни комисии са изпълнили своите задължения съобразно чл. 432 и следващите от ИК.

В производството по обжалване резултатите от изборите съдът се произнася само по конкретни нарушения, наведени от жалбоподателя в седемдневния срок за подаване на жалбата и конкретно направени искания по доказателствата. Съдът съобрази доводите на жалбоподателя, уважи неговите искания по доказателствата и събра именно тези доказателства. Техният анализ сочи обаче на липса на нарушенията, поддържани с жалбата. Както е указано в Решение № 12 от 13.12.2011 г. на Конституционния съд сам по себе си завишеният брой на отчетените недействителни бюлетини не сочи на несъобразяване със закона и методическите указания на ЦИК. От една страна, съставът на СИК включва представители на различни политически сили, а от друга - комисиите осъществяват дейността си, включително и по преброяване на подадените бюлетини, в присъствието на застъпници, наблюдатели, представители на партии, коалиции, инициативни комитети и пр. Следователно налице са заложени законови гаранции срещу манипулиране на резултатите от преброяването на подадените бюлетини. За прозрачност и с цел установяване стореното оспорване, въпреки решението на Конституционния съд, беше извършено преброяване и проверка на отчетените за недействителни бюлетини, в каквато насока беше изричното искане на жалбоподателя и за секциите, за които беше поискано това, но резултатът от него показа, че оспорването е било неоснователно. По отношение поправките и зачеркванията, също не се доказаха съществени нарушения, които да сочат на подмяна на вота на избирателя. За пореден път се установи, че гласоподавателите не са били наясно за начина, по който следва да отразят своите предпочитания за определен кандидат, като са отразявали съответния номер, но без да посочат партията или коалицията, към която принадлежи предпочетения от тях кандидат. Тези действия са довели до високия процент на недействителни бюлетини. 

         С оглед изложеното, съдът счита, че не се събраха доказателства за  съществени нарушения, които да налагат отмяна на оспореното решение на основанията, наведени от жалбоподателя. Жалбата като неоснователна и изцяло недоказана, следва да бъде оставена без уважение, като в резултат на това Решението на ОИК – Генерал Тошево като правилно и законосъобразно, следва да бъде потвърдено.

Предвид горното, на основание чл. 459, ал. 10 от Изборния кодекс във връзка с чл. 172, ал. 2 пр. последно от АПК, Административен съд -  Добрич, І състав

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 189-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Генерал Тошево относно обявяване резултатите от гласуването за общински съветници на местни избори, проведени на 27.10.2019 г. в Община Генерал Тошево, оспорено по жалба на Местна коалиция ПП „Никола Петков“ /Земеделски народен съюз/, представлявана от Н.И.К. и М.И.В..

Решението е постановено с участието на заинтересованите страни ПП „Воля“, КП „БСП за България“, Местна коалиция „ГЕРБ (СДС)“, И.Г.П., В.Н.Н., Г.К.Ф., Г.Н.Т., К.Г.Д., К.К.К., К.М.Д., М.Т.К., М.Г.М., Б.Р.Б., Я.Б.Г., К.И.К., В.Ц.В., П.И.П., Р.И.С., Р.Д.В. и Н.И.К..

Решението може да бъде оспорено пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                                        СЪДИЯ: