Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2019г. до 31.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно дело No 250/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ И.П.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 6.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.Ч. *** срещу Уведомително писмо с изх. № 01-6500/2148/04.04.2017г. за отказване на плащане по „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016г.“, издадено от заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, И.Б. ОСЪЖДА И.П.Ч. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ НА Държавен фонд „Земеделие“ сумата от 100 /сто/ лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. ОТМЕНЯ разпореждане от 03.05.2017г., по адм.д. № 250/2017г. по описа на АдмС-Добрич, в частта му с която е определена държавна такса в размера над 10 лева. ДА СЕ ВЪРНЕ на И.П.Ч. с ЕГН ********** *** по посочена от него банкова сметка ***,45 лева / деветдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки/, представляваща надвнесена държавна такса над дължимата от 10 лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 ( четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Добрич пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.1.2019
Административно дело № 12741/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 357/06.10.2017г. постановено по АД № 250/2017г. на АС- Добрич. ОСЪЖДА И.П.Ч. *** да заплати на ДФ Земеделие сумата от 100 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.1.2019г.
2 Административно наказателно дело (К) No 641/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ЕКОСТРОЙ АД Решение от 2.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 145 от 12.09.2018 г. по НАХД № 26/ 2018 год. по описа на Районен съд – Балчик, с което е отменено Наказателно постановление №08-000301/ 146 от 15.06.2017 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08 - 000301/ 146 от 15.06.2017 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.1.2019г.
3 Административно дело No 401/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители В.А.Ч. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" Решение от 30.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.Ч., ЕГН ********** *** ***, срещу Уведомително писмо за отказ от одобрение на парцели поради недостиг на финансови средства по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. за кампания 2017г., № 01-6500/2360 от 23.04.2018г. на Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“-РА. ОСЪЖДА В.А.Ч., ЕГН ********** *** ***, да заплати на ДФ „Земеделие“ сумата от 600 лева, разноски по делото пред първата инстанция. ОСЪЖДА В.А.Ч., ЕГН ********** *** ***, да заплати на АдмС-Добрич, сумата от 200 лева, платени за изготвяне на назначената по делото ССчЕ. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.1.2019г.
4 Административно дело No 541/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЛЕГИОНЕР ГРУП ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 30.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на „ Легионер груб“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, с ЕИК ***, представлявано от управителя М.Т.М.,срещу заповед № 957/20.08.2018г. на Кмета на община Добрич, в частта за обект №8 в Хали на Централен кооперативен пазар за търговска дейност. ОСЪЖДА „ Легионер груб“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, с ЕИК ***, представлявано от управителя М.Т. ***, сумата от 100 (сто) лева. ОСЪЖДА „ Легионер груб“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, с ЕИК ***, представлявано от управителя М.Т.М., да заплати на ЕТ „Радфреш – Р.П.“ представлявано от Р.П.Ж. с ЕГН **********, сумата от 500 /петстотин/ лева сторени разноски по делото. ОСЪЖДА „ Легионер груб“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ***, с ЕИК ***, представлявано от управителя М.Т.М., да заплати на „ Радфреш“ ЕООД , с ЕИК 201565015, представлявано от управителя Р.П.Ж. сумата от 500 /петстотин/ лева сторени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението. На основание чл.138,ал.1 от АПК,препис от решението да се изпрати на страните.
В законна сила на 3.1.2019г.
5 Административно дело No 608/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.Д.Д. НАЧАЛНИКА НА РУ - БАЛЧИК ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 13.12.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Д.Д. ***, с ЕГН **********, заповед за прилагане на ПАМ № 18-0240-000190/26.07.2018г., издадена от началника на РУ – Балчик при ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б.“а” от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни чрез отнемане на СРМПС № 009031339 и 2 броя табели с рег.№ ТХ7102ХТ. ОСЪЖДА РУ – Балчик при ОД на МВР – Добрич да заплати на П.Д.Д., с ЕГН **********,***, сумата от 10, 00 лева, сторени разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.1.2019г.
6 Административно наказателно дело (К) No 649/2018 ЗАНН: ДИТ КОНЦЕПТ ПРО ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 3.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 84/ 30.07.2018 г. по НАХД № 111/ 2018 год. по описа на Районен съд – Каварна. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.1.2019г.
7 Административно дело No 439/2017 КСО А.А.М. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ДОБРИЧ Решение от 30.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.А.М. ***, Решение № 2/12.07.201 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Добрич, с което е отхвърлена жалбата на А.М. и е потвърдено разпореждане № **********/23.05.2017 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, съобразно дадените в мотивите на решението указания по прилагането на материалния закон. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Добрич да заплати на А.А.М. ЕГН ********** ***, сумата от 714, 00 (Седемстотин и четиринадесет) лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.1.2019
Административно дело № 173/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 477 от 30.11.2017г. по адм. дело № 439/2017г. на Административен съд Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.1.2019г.
8 Административно наказателно дело (К) No 559/2018 ЗАНН: ДИТ СТАР ПОСТ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Определение от 18.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на „Стар пост“ ООД, ЕИК-175157550, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ №106В, предтавлявано от управителя Д.Д.В., подадена чрез адв.М.В., срещу решение № 269/05.07.2018г. на Районен съд - Добрич, постановено по н.а.х.д. № 362/2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.дело № 559 по описа за 2018г. на Добричкия административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението от страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.1.2019
Административно дело № 14027/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 316/18.10.2018г. по КАНД № 559/2018г. на Административен съд - Добрич.Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.1.2019г.
9 Административно дело No 527/2018 Закон за местното самоуправление и местната администрация И.К.Х.,
К.Н.З.,
Д.Ж.Д.,
В.Г.Г.,
А.Д.Д.,
Г.М.И.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 12.12.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 7-9/06.08.2018 г. на Общински съвет Генерал Тошево, взето по т. ІІІ.6 от Протокол № 7 от заседание проведено на 06.08.2018 г., с което е отменена т.2 от Решение № 10-7 от 20.12.2017 г. и е определена стоянка за лицензирани таксиметрови автомобили с издадено разрешително от Община Генерал Тошево, намираща се в гр.Генерал Тошево, паркинг пред централен градски площад, улично платно от ОК224 и ОК 225 в кв.63 по ПУП на града състояща се от три паркоместа. ОСЪЖДА Общински съвет Генерал Тошево да заплати на И.К.Х. с ЕГН ********** от гр.Генерал Тошево сумата от 430 (четиристотин и тридесет) лева, представляваща разноски по делото за държавна такса, такса за публикация в Държавен вестник и адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Общински съвет Генерал Тошево да заплати на К.Н.З. с ЕГН ********** от гр.Генерал Тошево сумата от 10 (десет) лева, представляваща разноски по делото за държавна такса. ОСЪЖДА Общински съвет Генерал Тошево да заплати на Д.Ж.Д. с ЕГН ********** от гр.Генерал Тошево сумата от 10 (десет) лева, представляваща разноски по делото за държавна такса. ОСЪЖДА Общински съвет Генерал Тошево да заплати на В.Г.Г. с ЕГН ********** от гр.Генерал Тошево сумата от 10 (десет) лева, представляваща разноски по делото за държавна такса. ОСЪЖДА Общински съвет Генерал Тошево да заплати на А.Д.Д. с ЕГН ********** от гр.Генерал Тошево сумата от 10 (десет) лева, представляваща разноски по делото за държавна такса. ОСЪЖДА Общински съвет Генерал Тошево да заплати на Г.М.И. с ЕГН ********** от гр.Генерал Тошево сумата от 10 (десет) лева, представляваща разноски по делото за държавна такса. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд –Добрич пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 5.1.2019г.
10 Административно дело No 132/2018 Закон за местните данъци и такси И.С.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА Решение от 6.7.2018г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУЗ 107 586/17-1/28.11.2017 г., издаден от Ангел Минчев-мл.експерт ДТ, упълномощен със заповед № 31/19.01.2017 г., в частта му, с която е потвърден с Решение № Ж -61#1/ 08.02.2018 г., издадено от Жулиета Г.-началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Добричка, по отношение установено задължение за внасяне на данък върху товарен автомобил „УРАЛ“ 5557 с рег. № ТХ хххх , за сумите от главница и лихви: за 2012 г. – 613, 28 лв., за 2013 г. – 572,49 лева, за 2014 г. – 531,90 лв., за 2015 -491,10 лв., за 2016 г.450,50 лв. и за 2017 г. - 409,95 лв. общо за 3069,22 лв. ОТХВЪРЛЯ жалбата срещу Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № АУЗ 107 586/17-1/28.11.2017 г., издаден от Ангел Минчев-мл.експерт ДТ, упълномощен със заповед № 31/19.01.2017 г., в частта му, с която е потвърден с Решение № Ж -61#1/ 08.02.2018 г., издадено от Жулиета Г.-началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Добричка, по отношение установено задължение за внасяне на данък върху товарен автомобил „ КАМАЗ“ 5511, с рег. № ТХ 4128 СХ, за сумите от главница и лихви: за 2012 г. – 275,97 лв., за 2013 г. – 257,62 лева, за 2014 г. – 239,36 лв., за 2015 – 220,99 лв., за 2016 г. – 202,73 лв. и за 2017 г. – 184,48 лв. общо за 1381,15 лв. ОСЪЖДА Община Добричка да заплати на И.С.М. с ЕГН **********, постоянен адрес ***, сумата от 503,44 лева - разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение, определени съобразно уважената част от жалбата. ОСЪЖДА И.С.М. с ЕГН **********, постоянен адрес *** да заплита на Община Добричка сумата от 108,62 лева - разноски по делото за адвокатско възнаграждение, определени съобразно отхвърлената част от жалбата. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ в 14- /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.1.2019
Административно дело № 10117/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 279/06.07.2018г., постановено по АД № 132/2018г. по описа на АС- Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 7.1.2019г.
11 Административно наказателно дело (К) No 742/2018 ЗАНН: НАП ИВ КО БГ ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 7.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по КАНД № 742 по описа на Административен съд - Добрич за 2018 г. ПОСТАНОВЯВАМ изпращане на административно дело № 742 по описа за 2018 г., образувано в Административен съд - Добрич, с искане до ВАС на РБ за постановяване изпращането му в съседен административен съд.
В законна сила на 7.1.2019г.
12 Административно дело No 58/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Д.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 9.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.Д. *** срещу Заповед № 1332/14.11.2017 г., издадена от кмета на Община град Добрич, Й.Й. ОСЪЖДА М.Д.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на Община град Добрич сумата от 100 ( сто) лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, подадена чрез Административен съд -Добрич в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.1.2019
Административно дело № 8273/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 198/09.05.2018г. постановено по АД № 58/2018г. на АС - Добрич.
В законна сила на 8.1.2019г.
13 Административно дело No 652/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛСТРОЙ НАДЗОР ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Определение от 1.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на„Булстрой надзор“ ООД, ЕИК -*********, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, бул. „Добруджа“ №28,ет.2,офис 210, представлявано от управителя Н.Н., подадена чрез адв. дружество „С. и Д.“, срещу писмо изх. № 190/12.10.2018г. на в.и.д. Началник на РО НСК-Добрич при РДНСК-СИР. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 652 по описа на Административен съд-Добрич. Определението на съда може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него,по реда на чл. 137 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.1.2019
Административно дело № 15007/2018
ОСТАВЯ В СИЛА пределение № 339/01.11.2018г. на АС - Добрич по АД № 652/18г.
В законна сила на 8.1.2019г.
14 Административно дело No 119/2017 Закон за местните данъци и такси ПОЛАРИС 43 ЕООД НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ МДТ ПРИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА Решение от 19.6.2017г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение № АУЗ-107- 053/ 25. 03. 2016 год., издаден от Р. *****, отдел “Местни данъци и такси” Община Добричка, потвърден с решение № Ж-84#1/ 24. 01. 2017 год. на Началника на отдел “Местни данъци и такси” при Община Добричка в частта му, в която са установени задължения на “*****” ЕООД, ЕИК ***** със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “***** № 23 и със съдебен адрес ***3 за такса битови отпадъци за осем нежилищни имота в с. Прилеп, община Добричка, подробно описани в акта, за периода 1. 01. 2010 год.-31. 12. 2015 год. в размер на 914. 86 лв. главница и лихви за периода 1. 12. 2010 год.-25. 03. 2016 год. в размер на 270. 18 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 11.1.2019
Административно дело № 9615/2017
ОТМЕНЯ Решение № 274/19.06.2017г. по АД № 119/2017г. по описа на Административен съд - Добрич в частта, с която е отменен АУЗ № 107-053/25.03.2016г., в частта с която на "*****" ЕООД - гр.Варна са установени задължения за такса битови отпадъци за услугата обезвреждане в депа или други съоражения на битовите отпадъци за периода 01.12.2010г.- 31.12.2015г. в общ размер на 636,70 лева, от които 433,10 лв. главница и лихва 203,60 лв. за осем нежилищни имота в с.Прилеп, общ.Добричка, подробно описани в акта и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на ***** ЕООД гр.Варна срещу АУЗ № 107-053/25.03.2016г. в частта с която на ***** ЕООД - Варна са установени задължения за такса битови отпадъци за услугата обезвреждане в депа или други съоражения на битовите отпадъци за периода 01.12.2010г.- 31.12.2015г. в общ размер на 636,70 лв., от които 433,10 лв. главница и лихва 203,60 лв. за осем нежилищни имота в с. Прилеп, общ.Добричка, подробно описани в акта. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 274/19.06.2017г. по АД № 119/2017г. по описа на Административен съд - Добрич в частта, с която е отменен АУЗ № 107-053/25.03.2016г. в частта, с която на ***** ЕООД - Варна са установени задължения за такса битови отпадъци за услугата поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за периода 01.12.2010г. - 31.12.2015г. в общ размер на 233,73 лева, от които 148,87 лева главница и 84,86 лева лихва за осем нежилищни имота в с.Прилеп, общ.Добричка, подробно описани в акта. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.1.2019г.
15 Административно дело No 55/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Т.0. ЕТ НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 15.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „С.Т. 08“, със седалище и адрес на управление с. Стефан Караджа, ул. „Здравец“ №2, представлявано от търговеца С.Т.Т., срещу Заповед № 17 - 0851 - 001098 от 16.12.2017 г. на Началник сектор „ПП“ към ОДМВР - Добрич, с която на основание чл. 171, т.2а от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка на ЕТ „С.Т. 08“ чрез прекратяване на регистрацията на собственото му ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 200 дни, като са му отнети 2 броя регистрационни табели Тх 3333 ХН и СРМПС № 007490661. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.1.2019
Административно дело № 5598/2018
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 103 от 15.03.2018г., постановено по адм. дело № 55/2018г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.1.2019г.
16 Административно дело No 617/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.М.К. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР - КАВАРНА Решение от 13.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.К. ***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0283-000081 от 25.07.2018 г., издадена от В.Я.- началник на Районно управление Каварна при ОД на МВР гр.Добрич, с която на основание чл.171, т.2А, б.“б“ от Закона за движение по пътищата, е наложена принудителна административна мярка (ПАМ), изразяваща се в прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 190 дни и са отнети два броя регистрационни табели с номер ТХ хххх и Свидетелството за регистрация на МПС с № 007959091. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба, подадена чрез Административен съд -Добрич.
В законна сила на 11.1.2019г.
17 Административно дело No 618/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.М.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ДОБРИЧ РУ КАВАРНА Решение от 13.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.К., с ЕГН **********,***, и настоящ адрес ***, срещу ЗППАМ № 18-0283-000080/25.07.2018г. на началник група към ОД на МВР – Добрич, РУ- Каварна, с която на основание чл.171, т.1, б. “б” от ЗДвП на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.1.2019г.
18 Административно дело No 727/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Г.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Определение от 19.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.П. *** срещу заповед № 1390/21.11.2018 г. на кмета на община град Добрич, с която на основание чл. 12, ал.1 от ЗСММ е определено място за провеждане на протеста на Д.Г.П., считано от 21.11.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 727/2018г. по описа на Административен съд – Добрич. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила на 12.1.2019г.
19 Административно дело No 653/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.П.Ч. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР ТЕРВЕЛ Решение от 19.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.П.Ч. ***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0355-000070 от 12.06.2018 г., издадена от Красимир Керанов - началник на Районно управление Тервел при ОД на МВР гр.Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б.“а“ от Закона за движение по пътищата, е наложена принудителна административна мярка (ПАМ), изразяваща се в прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 185 дни и са отнети два броя регистрационни табели с номер ***. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба, подадена чрез Административен съд -Добрич.
В законна сила на 15.1.2019г.
20 Административно дело No 746/2018 ДОПК Х.Т.Х. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 21.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на адв. Х.Т.Х. *** срещу Решение №232/06.11.2018 г. на Директор на ТД на НАП Варна, с което е потвърдено Постановление №С180008-022-0072914/02.10.2018 г. за налагане на обезпечителни мерки на старши публичен изпълнител при ТД на НАП Варна, ИРМ, офис Добрич, по която е образувано адм.д. №746/2018 г. по описа на АС гр. Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №746/2018 г. по описа на ДАС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 –дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.1.2019г.
21 Административно дело No 229/2016 Закон за министерство на вътрешните работи М.А.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на М.А.Д. ЕГН********** ***, срещу Заповед № 357з-900/ 11.05.2016г. на Директора на ОД на МВР Добрич,с която на Д. е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 месеца. ОСЪЖДА М.А.Д. ЕГН********** ***, да заплати на ОД на МВР-Добрич,сумата от 200(двеста)лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.1.2019
Административно дело № 6642/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 165/24.04.2017 г. по адм.д. № 229/2016 г. на Административен съд - Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.1.2019г.
22 Административно дело No 463/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.И.Ч. ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ НА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР - ДОБРИЧ, РУ АЛБЕНА Решение от 7.12.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 1822/ 24.07.2018 г. от В.И.Ч., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. Д.П., ВАК, Заповед № 18 – 3394 – 000052 от 20.06.2018 г. на Полицейски инспектор към ОДМВР - Добрич, РУ Албена, Димитър Светлинов Стоев, с която е заповядано на основание чл. 171, т. 2а, б. "а" от ЗДвП налагане на В.И.Ч. на принудителна административна мярка чрез прекратяване на регистрацията на лек автомобил Мерцедес, с рег. № ****, за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 300 дни. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Добрич да заплати на В.И.Ч., ЕГН **********,***, съдебно - деловодни разноски в размер на 310 лв. (триста и десет лева). РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.
В законна сила на 18.1.2019г.
23 Административно дело No 60/2019 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ П.И.П.,Д.Т.И.,А.В.В.,Т.В.В.,
В.И.П.,З.В.П.,В.В.Д.К.,Т.Д.М.,
В.Й.В.,С.И.Т.,Л.Й.К.,Д.Й.Д.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 21.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 60 по описа на АдмС -Добрич за 2019 год. ИЗПРАЩА делото на Районен съд-гр.Генерал Тошево. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.1.2019г.
24 Административно дело No 50/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.А.А. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на С.А.А.,ЕГН ********** ***,срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0851-001107/ 19.12.2017 г. на Началника на Сектор „ПП“ към ОД на МВР Добрич, с която му е наложена Принудителна административна мярка “Временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средства,до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца”,на основание чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП.Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 22.1.2019
Административно дело № 9034/2018
ОТМЕНЯ решение № 223/23.05.2018г. по АД № 50/2018г. на АС - Добричи вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Заповед за принудителна административна мярка № 18-0851-001107/19.12.2017г. на Началник сектор Пътна полиция при ОД на МВР - Добрич с която на С. Ал.А. е приложена ПАМ Временно отнемане на свидетелство за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността но не повече от 18 месеца на осн. чл.171 т.1 б.б от ЗДвП. ОСЪЖДА ОД на МВР - Добрич да заплати на С.А.А. съдебни разноски за двете инстанции общо в размер на 315 лева.
В законна сила на 22.1.2019г.
25 Административно дело No 594/2018 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.И.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" - СОФИЯ Решение от 19.12.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” - град София да заплати на Д.И.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 400 лева, съставляваща обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди за периода от 08.03.2018г. до 27.09.2018г. в резултат от незаконосъобразни действия и бездействия на администрацията на ареста в град Добрич по чл.3 от ЗИНЗС, довели до поставянето му в неблагоприятни битови и санитарно - хигиенни условия при задържането му под стража, КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за горницата до 5000 лева. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.1.2019г.
26 Административно дело No 606/2018 Закон за министерство на вътрешните работи Р.П.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 21.12.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 2285/ 02.10.18 г. на Р.П.Г., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. К., ДАК, против Заповед № 357з - 2091/ 14.09.18 г. на Директора на ОДМВР - Добрич, в частта по т. 2, с която на основание чл. 214, ал. 1, т. 1 от ЗМВР временно е отстранен от длъжност, като на основание чл. 215, ал. 1 от ЗМВР е разпоредено да му бъдат иззети служебната карта, личен знак и оръжие, считано от датата на запознаване със Заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Добрич да заплати на Р.П.Г., ЕГН **********,*** сумата от 610 лв. (шестотин и десет лева), представляваща сторени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 - дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
В законна сила на 22.1.2019г.
27 Административно дело No 689/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БЛЯКСТОУН ГРУП ООД НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ "НСК" - ДОБРИЧ ПРИ РДНСК СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН Определение от 27.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 2756/ 14.11.2018 г. от „БЛЯКСТОУН ГРУП“ ООД, ЕИК 204016630, представлявано от управителя К. К., седалище и адрес на управление: гр. Балчик, ул. „Черно море“ № 10а, съдебен адрес: Адв. Дружество „Стефанов и Дрехарова“, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 8, срещу Заповед № ДК – 13 – Д - 02/ 31.10.2018 г. на Началника на РОНСК – Добрич при РДНСК – СИР. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 689/ 2018 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 22.1.2019г.
28 Административно дело No 697/2018 ДОПК Х.Т.Х. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 14.1.2019г.
СЪДЪТ, с оглед стореното изявление от жалбоподателя и на основание чл. 159, т. 8 от АПК във връзка с чл. 155, ал. 1 от АПК, счита, че искането е направено своевременно, по надлежния ред, с оглед на което О П Р Е Д Е Л И: НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 2814/18.11.18 г. по описа на АдмС-Добрич поради оттегляне на същата. ПРЕКРАТЯВА производството по АД 697/2018 г. по описа на АдмС-Добрич.Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7 дневен срок отднес за двете страни.
В законна сила на 22.1.2019г.
29 Административно дело No 682/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 16.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Веселин Вичев- прокурор при Окръжна прокуратура гр.Добрич с искането за прогласяване на нищожност на Заповед № 685/12.06.2015г. на заместник - кмета на Община град Добрич. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд с касационна жалба или протест в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от него на страните. Решението да се съобщи на страните по реда на чл.138 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.1.2019
Административно дело № 6496/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 150/16.04.2018г. по АД № 682/2017г. на АС - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.1.2019г.
30 Административно дело No 686/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Решение от 19.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ подадения от прокурор при Окръжна прокуратура - Добрич протест с искане за прогласяване нищожността на Заповед №427/11.04.2016 г. на Кмета на Община Добрич, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.1.2019
Административно дело № 7030/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решене № 159 от 19.04.2018г., по адм. дело № 686/2017г. по описа на Административен съд - Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.1.2019г.
31 Административно дело No 130/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ОВЧАРОВСКИ ПЛАЖ АД ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 11.5.2018г.
ОСЪЖДА Община Балчик да заплати на «Овчаровски плаж» АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, ***,община Балчик, представлявано от П.Д.П., сумата от 1180 (хиляда сто и осемдесет)лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди, направени разходи за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на Наказателно постановление № Т-2 от 10.08.2016г. на Кмета на община Балчик, издадено против търговеца, поради отмяната му като незаконосъобразно с Решение №57/04.05. 2017 г. по н.а.х.д. № 49/ 2017 г. по описа на Районен Съд - Балчик, потвърдено с Решение № 366/10.10.2017г. по к.н.а.х.д. № 352/2017 по описа на АдмС-Добрич, от които 580 лева във въззивното производство и 600 лева в касицонното производство, ведно със законната лихва върху посочената главница 1180 лева от 10.10.207г. до окончателното ? изплащане, както и сторените по настоящото производство разноски в размер на 351,57 (триста петдесет и един,57 ст.) лева. ОТХВЪРЛЯ предявения от « Овчаровски плаж» АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, в.з. «Овчаровски плаж»-Юг,ул .»Двадесета» №2,община Балчик, представлявано от П.Д.П.,*** иск за заплащане на обезщетение от 50лв., представляващи платена държавна такса за образуване на н.а.х.д. №49/2017г. по описа на РС-Балчик. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба и касационен протест пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 23.1.2019
Административно дело № 7792/2018
ОБЕЗСИЛВА решение № 202/11.05.2018г. по АД № 130/2018г. по описа на Административен съд - Добрич в частта за присъждане законната лихва, считано от 10.10.2017г. до 07.03.2018г. върху обезщетението за имуществени вреди от 1180 лв. което Община Балчик е осъдена да заплати на Овчаровски плаж АД - Балчик. ОСТАВЯ В СИЛА решението в частта, в която Община Балчик е осъдена да заплати на Овчаровски плаж АД - Балчик обезщетение в размер на 1180 лева за имуществени вреди, причинени от отмененото като незаконосъобразно НП № Т-2/10.08.2016г. на Кмета на Община Балчик, ведно със законната лихва, считано от 07.03.2018г. до окончателното изплащане на задължението. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.1.2019г.
32 Административно дело No 346/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Р.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК Решение от 13.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Р.Н. от гр.Генерал Тошево срещу Заповед № 234/28.03.2017 г., издадена от кмета на Община Балчик, Н.А.. ОСЪЖДА Н.Р.Н. от гр.Генерал Тошево с ЕГН ********** *** сумата от 300 ( триста) лева – разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, подадена чрез Административен съд -Добрич в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.1.2019г.
33 Административно дело No 596/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.И.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 21.12.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.И.М. с ЕГН ********** ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0851-000501/ 16.06.2018 г. издадена от Началника на сектор Пътна полиция към ОДМВР Добрич. ОСЪЖДА ОД на МВР-Добрич, да заплати на М.И.М. с ЕГН ********** *** сумата в размер на 510 (петстотин и десет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 23.1.2019г.
34 Административно дело No 605/2018 Закон за министерство на вътрешните работи С.А.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 20.12.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба вх. № 2284/ 02.10.18 г. на С.А.С., ЕГН **********,*** Заповед № 357з - 2090/ 14.09.18 г. на Директора на ОДМВР - Добрич, в частта на т. 2, с която на основание чл. 214, ал. 1, т. 1 от ЗМВР временно е отстранен от длъжност С.А.С. и на основание чл. 215, ал. 1 от ЗМВР е разпоредено да му бъдат иззети служебната карта, личен знак и оръжие, считано от датата на запознаване със Заповедта. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Добрич да заплати на С.А.С., ЕГН **********,*** сумата от 510 лв. (петстотин и десет лева), представляваща сторени по делото разноски. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 - дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
В законна сила на 23.1.2019г.
35 Административно дело No 773/2018 Други дела по ЗОС и ЗДС НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЪЕДИНЕНИЕ-1943" С. ИЗВОРОВО КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Определение от 9.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 3163/ 28.12.2018 г. от Народно читалище „Съединение – 1943“, с. Изворово, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, ЕИК 000843772, с представляващ Е.Ж.Д., ЕГН **********, подадена чрез Адвокатско дружество „Г. и Георгиева“, представлявано от адв. Ц.Г., срещу Заповед № 1007/ 27.11.2018 г. на Кмета на Община Генерал Тошево. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 773/ 2018 год. по описа на Административен съд - Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 23.1.2019г.
36 Административно дело (К) No 777/2018 Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - БАЛЧИК Н.Р.М. Определение от 23.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д. № 777/2018г. по описа на АС – Добрич. ВРЪЩА гр.д. № 135/ 2018г. по описа на Районен съд – Балчик за произнасяне по молбата за допълване на решението, като след приключване на производството за допълване и администриране и окомплектоване на евентуално постъпилите по това производство жалби делото да се изпрати на АС - Добрич за произнасяне по същество. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.1.2019г.
37 Частно административно дело No 52/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ДАНИС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВАРНА В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ЦУ НА НАП Определение от 15.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба вх. № 144/ 15.01.2019 г. на „Данис“ ЕООД, ЕИК 103883510, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „25 септември“ № 49, представлявано от С.П.М., подадена чрез адв. Н.Ч., ВАК, против Разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка със Заповед за налагане на ПАМ № 309 – ФК/31.12.2018 г. на Началник отдел "Оперативни дейности" гр. Варна, в Главна дирекция "Фискален контрол" при ЦУ на НАП. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 – дневен срок от съобщаването до страните.
В законна сила на 26.1.2019г.
38 Административно наказателно дело (К) No 730/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Д.А.Д. Решение от 31.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №177 от 07.11.2018 г., постановено по нахд №261/2018 г. на Районен съд гр. Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.1.2019г.