Административен съд - Добрич
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.2.2019г. до 28.2.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник                     Резултат                    
1 Административно наказателно дело (К) No 712/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ К.-Й.П. ЕТ Решение от 1.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 42 от 15.10.2018 г., постановено по НАХД №93/2018 г. по описа на Тервелския районен съд , вместо което ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 08-000702/188 от 17.04.2018 г., издадено от Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - град Добрич, с което, на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 415в, ал. 1 от Кодекса на труда, на ЕТ „К.– Й.П.“, със седалище и адрес на управление гр. Тервел, ул. „Мусала“ №8, в качеството му на работодател, е наложено административно наказание "имуществена санкция", в размер на 200.00 /двеста/ лева, за извършено нарушение на чл. 4, ал. 3 от Наредба №5 от 29.12.2002 г. на МТСП за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 1.2.2019г.
2 Административно наказателно дело (К) No 699/2018 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА СИЛИСТРА Решение от 4.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 237/ 11.07.2018 г. по НАХД № 351/ 2018 год. по описа на Районен съд – Силистра. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.2.2019г.
3 Административно наказателно дело (К) No 714/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Х.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ АЛБЕНА ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 4.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 160/ 23.10.2018 г. по НАХД № 171/ 2018 год. по описа на Районен съд - Балчик, с което е изменено Наказателното постановление № 17 - 3394 - 000293/ 16.01.2017 г. на Началника на РУП към ОДМВР Добрич, РУ Албена, като са намалени наложените наказания до предвидения по закон минимум. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.2.2019г.
4 Административно наказателно дело (К) No 715/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Х.Л. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 4.2.2019г.
Отменя отчасти решениетоОТМЕНЯ Решение № 403/ 29.10.2018 г. по НАХД № 915/ 2018 год. по описа на Районен съд - Добрич, в частта, в която е потвърдено Наказателно постановление № 18 - 0851 - 000551/ 17.04.2015 г. на Началник Сектор "Пътна полиция" при ОДМВР Добрич, с което на К.Х.Л., ЕГН **********, на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от Закона за движение по пътищата е наложено наказание "глоба" в размер на100 лв. (сто лева) и наказание "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 3 (три) месеца, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 18 - 0851 - 000551/ 17.04.2015 г. на Началник Сектор "Пътна полиция" при ОДМВР Добрич, с което на К.Х.Л., ЕГН **********, на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от Закона за движение по пътищата е наложено наказание "глоба" в размер на 100 лв. (сто лева) и наказание "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 3 (три) месеца, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 100 лв. на 50 лв. (петдесет лева) и срока на лишаване от право да управлява МПС от 3 месеца на 1 (един) месец. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 403/ 29.10.2018 г. по НАХД № 915/ 2018 год. по описа на Районен съд - Добрич в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.2.2019г.
5 Административно наказателно дело (К) No 725/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА - ВАРНА ПРИ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ДЕ-КО 05 ЕООД Решение от 4.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение по НАХД № 351/ 2017 год. по описа на Районен съд - Балчик, с което е отменено Наказателно постановление № 172/ 17.10.2017 г. на Началника на Митница Варна, с което на "ДЕ - КО 05" ЕООД, представлявано от П.Д.П., е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 2000 лв. за нарушение на чл. 121, ал. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 172/ 17.10.2017 г. на Началника на Митница Варна, с което на "ДЕ - КО 05" ЕООД, представлявано от П.Д.П., е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 2000 лв. за нарушение на чл. 121, ал. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.2.2019г.
6 Административно наказателно дело (К) No 747/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Д.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 4.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №158/22.10.2018 г. по н.а.х.д. №258/2018 г. по описа на Районен съд - Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.2.2019г.
7 Административно наказателно дело (К) No 749/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.А.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - БАЛЧИК Решение от 4.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 184/20.11.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 176/2018 г. по описа на Районен съд – гр. Балчик. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.2.2019г.
8 Административно дело No 629/2018 ДОПК Х.Т.Х. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 28.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адвокат Х.Т.Х. срещу решение № 195 от 20.09.18 г. на директора на ТД на НАП - Варна, с което е потвърдено постановление за налагане на обезпечителни мерси с изх. № 2380/2012/00013/10.8.15г., издадено от публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Варна, сектор „ОСПВ” – Добрич. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 629 /2018г. по описа на Административен съд –Добрич. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес и за двете страни пред ВАС на РБ.
В законна сила на 5.2.2019г.
9 Административно дело No 630/2018 ДОПК Х.Т.Х. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Определение от 29.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Т.Х.. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО № 630/2018 г. по описа на Административен съд Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС на РБ.
В законна сила на 5.2.2019г.
10 Административно наказателно дело (К) No 732/2018 ЗАНН: ДНСК РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ - СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН К.З.Ж. Решение от 5.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 93/ 17.10.2018 год. по НАХД № 200/ 2018 г. по описа на РС – Каварна, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.2.2019г.
11 Административно наказателно дело (К) No 750/2018 ЗАНН: ИААА Я.Д.А. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 5.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 414/06.11.2018 г., постановено по нахд №1035/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.2.2019г.
12 Административно наказателно дело (К) No 762/2018 ЗАНН: ДИТ ЕКОСТРОЙ АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 5.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 176 от 05.11.2018 г. по НАХД № 25/ 2018 год. по описа на Районен съд – Балчик. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.2.2019г.
13 Административно дело No 677/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 27.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протест вх. № 2777/14.12.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура, срещу Заповед № 1050/ 26.08.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, с която на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 61, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет град Добрич,одобрен на 13.07.2016 г. проект за пристройка към съществуващ самостоятелен обект в сграда – обект за обществено обслужване и заявление № 94В – 00 – 485/ 03.08. 2016 г. е учредено право на пристрояване върху 10.20 кв. м. на В.А.Д., ЕГН ********** ***. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице В.А.Д., ЕГН ********** ***. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.2.2019
Административно дело № 7028/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 178/27.04.2018г. постановено по АД № 677/2017г. по описа на АдмС- Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.2.2019г.
14 Административно дело No 679/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 19.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ подадения от прокурор при Окръжна прокуратура - Добрич протест с искане за прогласяване нищожността на Заповед №358/03.04.2017 г. на Кмета на Община Добрич, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.2.2019
Административно дело № 7029/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решене № 158 от 19.04.2018г., постановено по адм. дело № 679/2017г. по описа на Административен съд - Добрич,пети състав. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.2.2019г.
15 Административно дело No 205/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.С.Е. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 12.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на С.С.Е. с ЕГН ********** ***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0851-000126/ 15.02. 2018 г. на Началник група към ОДМВР-Добрич, Сектор „ПП“, с която му е наложена Принудителна административна мярка Прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година,а именно за 365 дни, на основание чл.171 т.2а,б. „б“ от ЗДвП В ЧАСТТА, на определения от административния орган срок. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.2.2019
Административно дело № 10124/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 284/12.07.2018г. по АД № 205/2018г. по описа на АдмС - Добрич.
В законна сила на 6.2.2019г.
16 Административно наказателно дело (К) No 733/2018 ЗАНН: ДНСК РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ - СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН К.З.Ж. Решение от 6.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 94/ 17.10.2018 год. по НАХД № 199/ 2018 г. по описа на РС – Каварна, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.2.2019г.
17 Административно наказателно дело (К) No 22/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ К.- С.П. ЕТ Решение от 6.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №57 от 21.11.2018 г. по НАХД № 57/2018 г. по описа на Районен съд - Тервел. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.2.2019г.
18 Административно дело No 675/2018 чл. 304 АПК Е.2.- В.Н. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Разпореждане от 9.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 2675/ 08.11.2018 г. на Административен съд – Добрич, подадена от ЕТ „ЕКО 2012 – ВЪЛКО НИКОЛОВ“, ЕИК 202140743, седалище и адрес на управление: с. Поручик Чунчево, ул. „Пета“ № 7, общ. Каварна, област Добрич, универсален правоприемник на ЕТ „ЕКО 2012 – ДОБРИНА НИКОЛОВА, ЕИК 202117011, с правно основание чл. 306 във връзка с чл. 304, ал. 1 АПК за налагане на наказание на основание чл. 306 от АПК на Изпълнителния Директор на ДФ „Земеделие“ за неизпълнение на Решение на АдмС – Добрич № 244 от 22.07.2016 г. по адм. дело № 60/ 2016 г., влязло в сила след постановяване на Решение № 3469/ 21.03.2017 г. по адм. дело № 11881/ 2016 г. на ВАС, т.е. на 21.03.2017 г. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд - Добрич с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните. ПРЕПИС от разпореждането да се връчи на страните по делото.
В законна сила на 7.2.2019г.
19 Административно дело No 655/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Р.Г. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ДОБРИЧ, РУ АЛБЕНА Решение от 17.1.2019г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на ПАМ № 18-3394-000133 от 05.10.2018 г. на началник РУП към ОДМВР – Добрич, РУ Албена оправомощен със заповед № 357з-815/19.04.2017 г. на директора на ОД на МВР – Добрич, с която на основание чл.171, т.2а, б.а от ЗДвП на Е.Р.Г. е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година. ОСЪЖДА ОД на МВР Добрич да заплати на Е.Р.Г. ЕГН ********** *** сумата от 510 /Петстотин и десет/ лева, сторени по делото съдебно-деловодни разноски. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.2.2019г.
20 Административно дело No 223/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители Р.-К.-К.Ж. ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СОФИЯ Решение от 8.11.2017г.
ОТМЕНЯ Мълчалив отказ на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, за издаване на индивидуален административен акт за одобрение и неодобрение за участие по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 213 по Заявление за подпомагане с общо Заявление за единно плащане на площ № 17063558/ 12.03.2013 г., УРН ***** на ЕТ “РЕНЕСАНС – КПДТ - К.Ж.“, с Булстат *****, представляван от К.П.Ж., както и издадения след това изричен отказ, обективиран в Уведомително писмо за неодобрение за участие по Мярка 214 „Агроекологични плащания“ по ПРСР 2007 – 2013 с изх. № 02 – 80 - 6500/ 1469 от 29.07.2016 г., издадено от Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, ведно с потвърдителната Заповед № РД 20-9 от 09.03.2017 г. на Министъра на земеделието и храните. ИЗПРАЩА преписката на ДФЗ - РА гр. София за ново произнасяне по същество, съобразно указанията на съда, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение в 14 - дневен срок, от влизането му в сила. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция гр. София да заплати на ЕТ “РЕНЕСАНС – КПДТ - К.Ж.“, с Булстат *****, представляван от К.П.Ж., адрес *** сумата от 550 лв. (петстотин и петдесет лева) разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от неговото получаване.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.2.2019
Административно дело № 14653/2017
В законна сила на 11.2.2019г.
21 Административно наказателно дело (К) No 734/2018 ЗАНН: ДНСК РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ - СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН К.З.Ж. Решение от 11.2.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 92/ 16.10.2018 год. по НАХД № 201/ 2018 г. по описа на РС – Каварна. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.2.2019г.
22 Административно наказателно дело (К) No 756/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ К.- С.П. ЕТ Решение от 11.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 51 от 07.11.2018 г. по НАХД № 60/2018 г. по описа на Районен съд - Тервел. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.2.2019г.
23 Административно наказателно дело (К) No 15/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД Решение от 11.2.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 168 от 31.10.2018 г. по н.а.х.д. № 212/2018 г. по описа на Районен съд – Балчик, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-000642/212 от 08.05.2018 г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич, с което на “ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ЕООД, ***, ***, за нарушение по чл.61, ал.1 във връзка чл.62, ал.1 от КТ на основание чл.416, ал.5 във връзка чл.414, ал.3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.2.2019г.
24 Административно наказателно дело (К) No 35/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Т.В.Т. Решение от 11.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №96 от 25.10.2018 г. по НАХД № 74/2018 г. по описа на Районен съд - Каварна, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.2.2019г.
25 Административно наказателно дело (К) No 39/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Т.В.Т. Решение от 11.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №95 от 24.10.2018 г. по НАХД № 69/2018 г. по описа на Районен съд - Каварна, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.2.2019г.
26 Административно наказателно дело (К) No 50/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Т.В.Т. Решение от 11.2.2019г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 105 от 16.11.2018 г. по НАХД № 70/ 2018 г. по описа на Районен съд - Каварна, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Каварна. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.2.2019г.
27 Административно дело No 316/2017 Закон за движението по пътищата С.И.Т. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.И.Т., ЕГН ********** ***, Заповед № 851з-34/20.04.2017г. на Началника на Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР-Добрич,с която е отказана пререгистрация на лек автомобил “Санг Йонг рекстон”, рама № КРТG0В1FS6P205753 по документи, внос от Италия. ОСЪЖДА Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Добрич да заплати на С.И.Т., ЕГН ********** ***, сумата в размер на 740(седемстотин и четиридесет) лева разноски по делото. ИЗПРАЩА делото като преписка на административния орган - Началник Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР-Добрич, за ново произнасяне по заявлението на С.И.Т., ЕГН ********** ***, при спазване на указанията в мотивите на решението, по тълкуване и прилагане на закона. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.2.2019
Административно дело № 1649/2018
ОТМЕНЯ решение № 440/09.11.2017г. постановено по АД № 316/2017г. по описа на АдмС - Добрич и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.Т. ***, срещу Заповед № 851з 34/20.04.2017г. на началника на Сектор ПП - при ОД на МВР - Добрич.Решението е окончателно.
В законна сила на 12.2.2019г.
28 Административно дело No 670/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 11.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор от Окръжна прокуратура – Добрич за обявяване на нищожността на заповед № 380/31.03.2016г. на кмета на община Добрич. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба или касационен протест в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.2.2018
Административно дело № 6508/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 140/11.04.2018 г. на Административен съд - Добрич. по адм.д. № 670/2017 г. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.2.2019г.
29 Административно дело No 672/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 8.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протест вх. № 2771/ 14.12.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич Веселин Вичев, срещу Заповед № 825/ 29.06.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, с която на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 61, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет град Добрич и одобрен на 14.06.2016 г. проект за пристройка на тераса към съществуващ самостоятелен обект в сграда – апартамент и във връзка със заявление № 94Н – 00 – 272/ 16.06.2016 г. е учредено право на пристрояване върху 10.65 кв. м на Н.Г.П. ***. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице Н.Г.П.,***. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.2.2019
Административно дело № 7383/2018
В законна сила на 12.2.2019г.
30 Административно дело No 675/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Решение от 12.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протест вх. № 2775/ 14.12.2017 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич Веселин Вичев, срещу Заповед № 418/ 08.04.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, с която на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 61, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет град Добрич и одобрен на 28.03.2016 г. проект за пристройка към съществуващ самостоятелен обект в сграда – жилище, апартамент и във връзка със заявление № 94К – 00 – 161/ 30.03.2016 г. е учредено право на пристрояване върху 18.95 кв. м на К.Г.Г., ЕГН **********,***. Решението е постановено при участието на заинтересованото лице К.Г.Г., ЕГН **********,***. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.2.2019
Административно дело № 6504/2018
В законна сила на 12.2.2019г.
31 Административно дело No 711/2018 ДОПК С.П.С. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 12.2.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 219/23.10.2018г. на директора на ТД на НАП – Варна и потвърденото с него разпореждане с изх.№ С180008-137-0010481/03.10.2018г. на старши публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Варна, отдел „Публични вземания“, сектор ОСПВ – Добрич, В ЧАСТТА, в която е отказано да бъдат отписани като погасени по давност публични вземания за глоба в размер на 2500 лева по изпълнителен лист от 10.04.2009г., издаден по влязло в сила на 08.04.2009г. решение по НАХД № 1588/2008г. по описа на РС – Добрич, както и за глоба в размер на 500 лева по изпълнителен лист от 19.04.2011г., издаден по влязло в сила на 14.03.2011г. решение по НАХД № 1515/2009г. по описа на РС – Добрич. ВРЪЩА преписката на старши публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Варна, отдел „Публични вземания“, сектор ОСПВ – Добрич за ново произнасяне по заявление на С.П.С. с вх. № 18920 от 14.09.2018 г. (съответно вх.№ С180008-000-0526032/17.09.2018г.) за отписване като погасени по давност на публични държавни вземания за глоба в размер на 2500 лева по изпълнителен лист от 10.04.2009г. по НАХД № 1588/2008г. по описа на РС – Добрич, както и за глоба в размер на 500 лева по изпълнителен лист от 19.04.2011г. по НАХД № 1515/2009г. по описа на РС – Добрич, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към настоящото решение. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалите й части. ОСЪЖДА ТД на НАП – Варна да заплати на С.П.С., с ЕГН **********,***, сумата от 176, 97 лева, съставляващи разноски по делото, съразмерно уважената част на жалбата. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.2.2019г.
32 Административно дело No 634/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.Г.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ Решение от 18.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.Г. ***, Заповед № РД-08-373/06.08.2018 г. на кмета на Община Крушари. ОСЪЖДА Община Крушари да плати на Х.Г.Г. ЕГН ********** ***, разноски по делото в размер на 310 (триста и десет) лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.2.2019г.
33 Административно наказателно дело (К) No 748/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ф.Д.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 157/ 22.10.2018 г. по НАХД № 145/ 2018 г. на БРС, с което е потвърден Електронен фиш – серия К № 2028878, с който за констатирано на 18.04.2018 г. в 12.14 часа, в гр. Балчик, ул. “****”, при управление на МПС марка “Пежо Партнер” с рег. № ****, административно нарушение на чл. 21, ал. 1 ЗДвП, на Ф.Д.Ш., като законен представител на собственика на МПС - „****“ ЕООД, гр. Пловдив, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 лв. (четиристотин лева) на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.2.2019г.
34 Административно дело No 349/2017 Закон за местните данъци и такси МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ФМП" ПРИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Решение от 4.10.2017г.
ИЗМЕНЯ Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № 1098-1/05.04.2017г., издаден от Р.Д.-старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Тервел., в частта, с която са установени задължения за такса битови отпадъци за 2016г. по декларация с вх. № 5807000040/15.05.2014г. и декларация с вх. № 791/13.09.2016г. в размер на 1572, 60 лева и съответните лихви, като определя размер на таксата за 2016г. от 1 347,90 лв., ведно със съответните лихви. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА Община Тервел да заплати на Министерство на правосъдието на Република България сумата от 24 / двадесет и четири / лева за разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд – Добрич до Върховния административен съд на РБ, в 14- /четиринадесет/ дневен срок, от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 14.2.2019
Административно дело № 14056/2017
ОБЕЗСИЛВА Решение № 356/04.10.2017г., постановено по АД № 349/2017г. по описа на Административен съд - Добрич, в частта по отношение на ВСС и ПРЕКРАТЯВА производството в тази част. ОСТАВЯ в сила решението в останалата част. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.2.2019г.
35 Административно дело No 556/2018 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) С.М.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ Определение от 28.11.2018г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 14.11.2018 г., постановено по АД № 556 по описа на Административен съд Добрич за 2018 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.М.Т. *** срещу МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ на Кмета на община Добрич да пристъпи към действия по припознаване на детето М.Д.по молба вх. №94С-00-669/18.07.2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСЪЖДА С.М.Т. ЕГН ********** *** да заплати на Община гр. Добрич сторените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 100 /Сто/ лева. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.2.2019
Административно дело № 1245/2019
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 379/28.11.2018г. постновено по адм. д. № 556/2018г. по описа на Административен съд- Добрич. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 14.2.2019г.
36 Административно наказателно дело (К) No 723/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.Б. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 15.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 402/29.10.2018г., постановено по н.а.х.д. № 769/2018г. по описа на Районен съд – Добрич, В ЧАСТТА, в която е потвърдено наказателно постановление № 17-0851-001617/ 07.09.2017г. на началника на сектор “ПП” към ОД на МВР - Добрич, с което на Й.Б., с ЕГН **********,***, за нарушения на чл.140, ал.1 и чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП са наложени административни наказания съответно глоба в размер на 200 лева на основание чл.175, ал.1, т.1 от ЗДвП и глоба в размер на 30 лева на основание чл.183, ал.3, т.7 от ЗДвП. В останалата част решението е влязло в сила. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.2.2019г.
37 Административно наказателно дело (К) No 740/2018 ЗАНН: ДИТ СТАР ПОСТ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 15.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 411 от 02.11.2018 г. по НАХД № 361/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.2.2019г.
38 Административно наказателно дело (К) No 751/2018 ЗАНН: ИААА С.М.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ДОБРИЧ Решение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 375/ 05.10.2018 г. по НАХД № 782/ 2018 год. по описа на ДРС. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 15.2.2019г.
39 Административно наказателно дело (К) No 752/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Х.И. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 15.2.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 408/31.10.2018г. постановено по н.а.х.д. № 1091/2018г. по описа на Районен съд - Добрич, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0851-002265 от 29.08.2014 г., издадено от началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР - Добрич, с което на Г.Х.И., с ЕГН **********,***, за извършено нарушение по чл.259, ал.1, т.1 от КЗ (отм.), на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ (отм)., е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.2.2019г.
40 Административно дело No 117/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.А.Р. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР ГРАД ДОБРИЧ Решение от 10.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.Р. с ЕГН ********** *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0851-000074 от 30.01.2018 г., издадена от началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Добрич, с която на основание чл.171,ал.1, т.1, б.“б“ от Закона за движение по пътищата временно е отнето свидетелството за управление на МПС на жалбоподателя до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба, подадена чрез Административен съд -Добрич.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.2.2019
Административно дело № 10296/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 201/10.05.2018г. на АдмС - Добрич, постановено по АД № 117/2018г. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.2.2019г.
41 Административно дело No 525/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.И.С. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР КЪМ ОД НА МВР ДОБРИЧ Решение от 15.1.2018г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на ЗППАМ № 17-3394-000129/26.08.2017г., издадена от Д.С.С. на длъжност полицейски инспектор VІ степен в група „Охранителна полиция“ в РУ Албена на ОД на МВР Добрич, с която на М.И.С. с ЕГН ********** *** е наложена принудителната административна мярка по чл.171, т.2а от Закона за движение по пътищата – прекратяване на регистрацията на ППС – лек автомобил „Пежо 106“ с рег. № ТХ 6685СХ, за срок от 350 дни, отнемане на свидетелство за регистрация на МПС № 007959071 и 2 бр. регистрационни табели. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР-Добрич да заплати на М.И.С. с ЕГН ********** *** сумата от 410 (четиристотин и десет) лева, представляващи разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.2.2019
Административно дело № 2736/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 11/15.01.2018г. постановено по АД № 525/2017г. на АдмС- Добрич. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.2.2019г.
42 Административно наказателно дело (К) No 11/2019 ЗАНН: НАП ЗИРС ЕООД ТД НА НАП - ВАРНА Решение от 21.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №424/13.11.2018 г. по НАХД № 683/2018 г. на Районен съд – Добрич. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.2.2019г.
43 Административно дело No 561/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Д.-М.Д. ЕТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - БАЛЧИК Решение от 8.2.2018г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на писмо с изх. № АР-16-243/28.09.2017г. на Общинска служба „Земеделие“-Балчик, представлявана от началника, Д.К.и Контролен лист № 1/ 29.09.2017г., издадени от С.Г.– първи експерт и Д.К.- втори експерт в Общинска служба „Земеделие“ -Балчик по повод заявление с вх. № АР-16-243/ 27.09.2017г., подадено от ЕТ „Димитър Диков-М.Д.“ с ЕИК 204525727, представляван от М.Д.Д.. ИЗПРАЩА ПРЕПИСКАТА на министъра на земеделието, храните и горите за произнасяне в сроковете по чл.57 от АПК по искането на М.Д.Д., в качеството й на ЕТ „Димитър Диков-М.Д.“ с ЕИК 204525727, да й бъде разрешена държавна помощ по Глава Четвърта „а“ от Закона за подпомагане на земеделските производители, обективирано в заявление с вх. № АР-16-243/ 27.09.2017г. ОСЪЖДА Общинска служба „Земеделие“ - Балчик да заплати на ЕТ „Димитър Диков-М.Д.“, ЕИК 204525727, със седалище и адрес на управление в гр.Балчик, ул.“Захари Зограф“ № 5, представляван от М.Д.Д. сумата от 653 ( шестотин петдесет и три) лева –разноски по делото за държавна такса, банкова такса за превод и адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба, подадена чрез Административен съд –Добрич пред Върховен административен съд на РБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните. РЕШЕНИЕТО да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него, по реда на чл.138 от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.2.2019
Административно дело № 4297/2018
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 48/08.02.2018г., постановено по АД № 561/2017г. на АдмС- Добрич в частта , с която е обявена нищожността на писмо с изх. № АР-16-243/28.09.2017г. на Началника на Общинска служба Земеделие - Балчик. ОТМЕНЯ решение № 48/08.02.2018г. постановено по АД № 561/2017г. на АдмС - Добрич в частта, с която преписката е изпратена на министъра на земеделието, храните и горитеза произнасяне по заявление на ЕТ Димитър Диков- М.Д. с вх. № АР -16-243/27.09.2017г. ОБЕЗСИЛВА решение № 48/08.02.2018г. постановено по АД № 561/2017г. на АдмС- Добрич в частта, с която е обявена нищожността на контролен лист № 1/29.09.2017г. издаден от двама експерти в ОСЗ Балчик по повод заявление с вх. № АР-16-243/27.09.2017г. подадено от ЕТ Димитър Диков- М.Д. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата жалбата на ЕТ Димитър Диков- М.Д. срещу контролен лист № 1/29.09.2017г. издаден от експерти към ОСЗ Балчик по повод заявление с вх. № АР-16-243/27.09.2017г. подадено от ЕТ Димитър Диков- М.Д. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част. ОТМЕНЯ решение № 48/08.02.2018г. постановено по АД № 561/2017г. на АС- Добрич в частта, с коятоОСЗ Балчик е осъдена да заплати на ЕТ Димитър Диков- М.Д. сумата над 327 лева до 653 лева разноски по делото. ОСЪЖДА ОСЗ- Балчик да заплати на ЕТ Димитър Диков и М.Д. ЕИК 204525727 със седалище и адрес на управление в гр.Балчик ул.Захари Зограф № 5 разноски в размер на 350 лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.2.2019г.
44 Административно наказателно дело (К) No 636/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ КОНЦЕПТ ПРО ЕООД Решение от 22.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 85 от 02.08.2018 г., постановено по нахд № 66/2018 г. по описа на Районен съд гр.Каварна, с което е отменено Наказателно постановление № 08-000244/126 от 01.06.2017 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2019г.
45 Административно наказателно дело (К) No 700/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Т.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Решение от 22.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 04.10.2018 г., постановено по нахд № 229/2018 г. по описа на Районен съд гр.Генерал Тошево. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2019г.
46 Административно наказателно дело (К) No 721/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Н.Т. Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 41 от 01.11.2018 г., постановено по нахд № 218/2018 г. по описа на Районен съд гр.Генерал Тошево. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд съобразно мотивите на настоящия съдебен акт. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2019г.
47 Административно наказателно дело (К) No 741/2018 ЗАНН: АДФИ П.А.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ Решение от 22.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 391 от 23.10.2018 г., постановено по нахд № 1029/2018 г. по описа на Районен съд гр.Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2019г.
48 Административно наказателно дело (К) No 16/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 167 от 31.10.2018 г. по н.а.х.д. № 211/2018 г. по описа на Районен съд – Балчик, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-000641/213 от 08.05.2018 г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич, с което на “ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ЕООД, гр. Варна, ЕИК *********, за нарушение по чл.61, ал.1, във връзка чл.62, ал.1 от КТ, на основание чл.416, ал.5 във връзка чл.414, ал.3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2019г.
49 Административно наказателно дело (К) No 17/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД Решение от 22.2.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 166 от 31.10.2018 г. по н.а.х.д. № 210/2018 г. по описа на Районен съд – Балчик, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 18-000640/214 от 08.05.2018 г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Добрич, с което на “ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ЕООД, гр. Варна, ЕИК **********, за нарушение по чл.61, ал.1, във връзка чл.62, ал.1 от КТ, на основание чл.416, ал.5 във връзка чл.414, ал.3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2019г.
50 Административно наказателно дело (К) No 765/2018 ЗАНН: ДИТ ЕКОСТРОЙ АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 25.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 175/05.11.2018 год. по нахд № 22/2018 год. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.2.2019г.
51 Административно наказателно дело (К) No 13/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД Решение от 25.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 170 от 31.10.2018 г., постановено по нахд № 214/2018 г. по описа на Районен съд - Балчик. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-000644/210 от 08.05.2018 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич на „д и г“ ЕООД, ЕИК ....., със седалище и адрес на управление гр.Варна, р-н „Одесос“, ул.“в“ № 25, ет.2, ап.1, представлявано от Д.К.Д., за нарушение на чл.61, ал.1 във вр. с чл.62, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.414, ал.3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 25.2.2019г.
52 Административно наказателно дело (К) No 19/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД Решение от 25.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 172 от 31.10.2018 г., постановено по нахд № 216/2018 г. по описа на Районен съд - Балчик. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-000646/208 от 08.05.2018 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Добрич на „Д И Г “ ЕООД, ЕИК ....., със седалище и адрес на управление гр.Варна, р-н „Одесос“, ул.“В“ № 25, ет.2, ап.1, представлявано от Д.К.Д., за нарушение на чл.61, ал.1 във вр. с чл.62, ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.414, ал.3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 25.2.2019г.
53 Административно наказателно дело (К) No 71/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Н.Р. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 25.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №467 от 10.12.2018 г. на РС Добрич, постановено по нахд 629/2018 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.2.2019г.
54 Административно наказателно дело (К) No 753/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ К.- С.П. ЕТ Решение от 26.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 50 от 06.11.2018 г. по НАХД № 58/2018 г. по описа на Районен съд - Тервел. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.2.2019г.
55 Административно наказателно дело (К) No 755/2018 ЗАНН: ДИТ К.- С.П. ЕТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 26.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 49 от 06.11.2018 г. по НАХД № 56/2018 г. по описа на Районен съд - Тервел. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.2.2019г.
56 Административно наказателно дело (К) No 766/2018 ЗАНН: ДИТ ВЕНЕТА 78 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 27.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 178/09.11.2018 год. по нахд № 266/2018 год. по описа на Районен съд – Балчик. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.2.2019г.
57 Административно наказателно дело (К) No 8/2019 ЗАНН: МВР А.Д.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ДОБРИЧ Решение от 27.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 401 от 26.10.2018 г., постановено по нахд № 1027/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО е окончателно
В законна сила на 27.2.2019г.
58 Административно наказателно дело (К) No 32/2019 Възобновяване на КАНД НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ТЕРВЕЛ,
Н.Н.А.
Решение от 27.2.2019г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателно производство срещу Н.Н.А., ЕГН **********,***, образувано с Акт за установяване на административно нарушение № Г 361988 от 05.06.2017 г., приключило с издаване на Наказателно постановление № 17 - 0355 - 000352 от 04.07.2017 г. на Началника на РУ на МВР – Тервел, влязло в сила на 29.12.2017 г.. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17 - 0355 - 000352 от 04.07.2017 г. на Началника на РУ на МВР – Тервел срещу Н.Н.А., ЕГН **********,***. ПРЕКРАТЯВА образуваното административнонаказателно производство, образувано по повод Акт за установяване на административно нарушение № Г 361988 от 05.06.2017 г., съставен от младши автоконтрольор към ОДМВР – Добрич, РУ Тервел, Ивайло Михалев Михалев. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила на 27.2.2019г.
59 Административно наказателно дело (К) No 27/2019 ЗАНН: БАБХ И.П.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ДОБРИЧ Решение от 28.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 445 от 23.11.2018 г. по НАХД № 634/ 2018 год. по описа на Районен съд – Добрич.. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила на 28.2.2019г.
60 Административно наказателно дело (К) No 44/2019 ЗАНН: ДИТ НЕДКО НЕДКОВ - ОВЧАРОВО ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ДОБРИЧ Решение от 28.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 475/14.12.2018 год. по нахд № 530/2018 год. по описа на Районен съд – Добрич. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.2.2019г.